Dia de l'Asperger: Canvia el conte, les nenes amb Asperger també poden volar

18 de febrer de 2021 · Sra. Fusté Henares, Cris

Dia de l’Asperger, canvia el conte.  Les nenes amb Asperger també poden volar

Avui 18 de febrer se celebra el dia mundial de l'Asperger. Des de SYnC Clínica Bofill volem visibilitzar les dificultats de les nenes Asperger a través de la campanya 'Canvia el conte'.

Canvia el Conte, és una campanya que busca visibilitzar els casos de nenes amb Asperger i transmetre com es poden sentir les nenes Asperger a través d'un conte teatralitzat, i captant la visió que pot tenir el públic infanto-juvenil. Les nenes amb la síndorme d'Asperger, reben els diagnòstics més tardanament que els nens, ja que els criteris que s'empren per a la detecció del trastorn de l’espectre autista (TEA)  estan basats, sobretot, en models masculins.

Una de les cocreadores és la Cristina Vila, mare d'una nena amb TEA que atenem a SYnC. Ens va fer arribar la proposta i a nosaltres ens encanta per com explica d'una manera fàcil d'entendre per a tothom com es pot sentir una persona amb Asperger dins de la societat actual. Dues noies que tractem a SYnC apareixen en aquest vídeo.

Aquest projecte que compta amb la participació dels grups de teatre Festuc i el Pot Petit continua viu, doncs ben aviat el projecte seguirà el seu camí.


Síndrome Asperger

Mites i veritats

 • La síndrome d’Asperger és un trastorn de l’empatia.

Les persones amb Asperger poden ser empàtiques, però només quan són conscients de les emocions alienes. D’altra banda, l’expressió de les emocions per part seva no se sol ajustar als patrons socials majoritaris i aquesta expressió no sol ser percebuda com a empàtica per la majoria de persones. Les dificultats de les persones amb Asperger, doncs, són eminentment socials. És a dir, l’empatia pot estar afectada com a part de les dificultats generals i profund de la cognició social.

 • La síndrome d’Asperger és un perfil especial de personalitat.

La síndrome d’Asperger és un trastorn del desenvolupament i suposa una permanent alteració en el processament de la informació.

 • Els nens i nenes amb la síndrome d’Asperger són tots molt intel·ligents.

Solen ser-ho en alguns casos, però en aquests, la seva intel·ligència és de tipus lògic o impersonal. L’alteració en el processament dels estímuls socials i les dificultats per entendre el món social i les seves relacions sempre estan presents. Normalment les persones amb la síndrome d’Asperger solen estar en els rangs normals de capacitats cognitives.

 • Els afectats tenen problemes de llenguatge.

Tenen un llenguatge formal correcte: el que tenen alterat és l’ús social d'aquest, a vegades l’entonació, el volum de veu o altres característiques pròpies de la funció pragmàtica del llenguatge. Solen ser literals en la interpretació del mateix amb dificultats per entendre dobles significats, ironies o fins i tot bromes. Algunes vegades, es pot produir retard lleu en l’adquisició de llenguatge. En aquests casos, s’arriben als nivells normals de llenguatge ràpidament als 5-6 anys.

 • Els nens i nenes amb síndrome d’Asperger són agressius.

Els alumnes amb síndrome d’Asperger no són agressius, més aviat el contrari. Les conductes disruptives dels/de les nens/es amb Asperger tenen sempre una causa i motiu justificat donada les seves dificultats. Les escasses explosions d’agressivitat són causades per la pressió contínua, assetjament escolar i conductes d’exclusió social que solen patir els alumnes amb la síndrome.


Estratègies d’intervenció

 • Ús de suports visuals en qualsevol procés d’ensenyament: processen i comprenen millor la informació presentada de manera visual, mitjançant pictogrames, horaris visuals, llistes, etc
 • Assegurar un ambient estable i predictible, evitant canvis inesperats donades les dificultats que tenen per enfrontar-se a situacions noves.
 • Afavorir la generalització dels aprenentatges: donades les dificultats de generalització s’han d’establir programes explícits per permetre transferir els aprenentatges realitzats en contextos educatius concrets a situacions naturals i generals.
 • Assegurar pautes aprenentatges sense errors: donats els baixos nivells de tolerància a la frustració i les actituds perfeccionistes, és important afavorir la motivació i oferir les ajudes necessàries per garantir l’èxit en la tasca.
 • Descompondre les tasques en passos més petits i senzills: les limitacions en les funcions executives obstaculitzen el rendiment de les persones amb síndrome d’Asperger durant l’execució de tasques llargues i complicades. Per tant de compensar-ho cal facilitar la tasca descomponent-la en passos més petits i seqüenciats.
 • Oferir oportunitats de fer eleccions.
 • Ajudar a organitzar el temps lliure evitant la inactivitat o la dedicació excessiva als interessos restringits.
 • Ensenyar de manera explícita habilitats i competències que no solen requerir un ensenyament formal i estructurat: habilitats com saber interpretar una mirada, ajustar el to de veu, respectar torns conversacionals, etc. s’han d’ensenyar d’una manera explícita amb els alumnes amb síndrome d’Asperger
 • Prioritzar objectius relacionats amb els trets nuclears de la Síndrome d’Asperger tals com les dificultats de relació social, limitació en les competències de comunicació i la marcada inflexibilitat mental i comportamental.
 • Evitar en la mesura del possible la crítica i el càstig, i substituir-los pel reforç positiu i el premi.

Enllaços d'interès:

https://www.adngirona.com/