Electrocardiograma

L'activitat mecànica del cor és deguda a l'activitat elèctrica de les cèl·lules cardíaques. L'activitat elèctrica cel·lular cardíaca es registra mitjançant el electrocardiògraf que essencialment no és més que un galvanòmetre molt sensible. Aquesta activitat elèctrica pot representar com un vector de direcció, sentit i intensitat variables durant el cicle cardíac.

Podem observar aquest vector desde ubicacions cos on col · locarem els elèctrodes.

Fem servir diversos punts d'observació, que són les derivacions estàndard que són:

Monopolars en pla frontal: aVR, aVL i aVF
Bipolars en pla frontal: I, II i III
Monopolars en pla horitzontal: V1, V2, V3, V4, V5 i V6, que anomenem precordials
La gràfica obtinguda amb l'ECG correspon a l'activitat cardíaca de la manera següent:

P: ona auricular
QRS: ona ventricular
T: ona recuperació ventricular

Formula senzilla per memoritzar el sistema de referència hexaxual

A) Sistema de referència hexaxial. B) Sistema de referència horitzontal