Unitat de cirurgia refractiva

La unitat de cirurgia refractiva de la Clínica Bofill tracta amb el làser Excímer els defectes òptics que provoquen mala visió. Els defecte més freqüents són la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme.

El làser Excímer està assistit informàticament i controlat pel cirurgià.

DEFECTES ÒPTICS

La Miopia

L’ull presenta una allargada excessiva, el làser Excímer redueix la curvatura de la còrnia per disminuir-ne el poder òptic de manera que la imatge s’enfoqui nítidament a la retina.

L'Hipermetropia

L’ull resulta massa curt, i el làser Excímer augmenta la curvatura de la part central de la còrnia per augmentar-ne el poder òptic.

 L’Astigmatisme

Quan la còrnia és més corbada en una direcció que en l’altre el làser Excímer corregeix selectivament el meridià afectat.


TÈCNIQUES

Principalment utilitzem dues tècniques:

  • PRK (Photo-refractive keratectomy)

La modificació de la curvatura de la part anterior de la còrnia s’efectua per eliminació de teixit de la superfície cornial amb làser.

  • LASIK (Làser in situ keratomileusis)

En un primer procés s’aixeca una fina làmina de la còrnia mitjançant la utilització d’uns instrument d’alta precisió (microqueràtom). Després s’aplica el làser Excímer i finalment es torna la làmina de còrnia prèviament aixecada a la seva posició inicial. No cal cap sutura.

La primera tècnica té l’avantatge de ser un procediment quirúrgic més senzill, mentre que la segona té una recuperació de la visió definitiva més ràpida i menys molesta. Per altra banda, amb LASIK es poden corregir miopies més altres.

En ambdós casos s’utilitza una anestèsia tòpica (únicament amb gotes), i la intervenció dura entre 3 i 4 minuts per ull.

Com qualsevol cirurgia, la refractiva, tot i que de manera excepcional, pot tenir possibles complicacions com:

  • Molèsties passatgeres
  • Sub o sobrecorrecció
  • Enlluernament en algunes ocasions
  • Percepció d’halos nocturns al voltant dels llums.

CAL TENIR EN COMPTE

La cirurgia refractiva és considerada el millor sistema de correcció dels defectes òptics, i constitueix d’aquesta manera una alternativa a la dependència d’ulleres o lents de contacte. Tot i això, no és una tècnica quirúrgica aplicable a tots els casos.

Cadascun dels sistemes de correcció visual té els seus avantatges i els seus inconvenients. El millor mètode per a cada cas s’ha de decidir després d’una minuciosa exploració ocular i una discussió de les circumstàncies particulars de cada pacient amb l’oftalmòleg.


INDICACIONS

No hi ha una indicació mèdica absoluta per a la cirurgia refractiva. Es pot considerar com a indicació en les circumstàncies següents:

  • Si es vol disminuir la dependència de les ulleres o les lents de contacte.
  • Si no hi ha una malaltia ocular o general que contraindiqui la cirurgia
  • Si es té un defecte òptic dins els límits de les possibilitats d’aquestes tècniques.
  • Si s’accepten els riscos potencials inherents al procediment.