Informatització de les plantes d'hospitalització de la Clínica Bofill

14 de desembre de 2009 · Clínica Bofill

Actualment, s’està treballant en la digitalització de l’àrea quirúrgica i tenim previst que finalitzi durant el 2010.

La Clínica Bofill ha informatitzat les plantes de hospitalització aquesta millora implica
la pràctica eliminació de les possibles dobles imputacions i la redundància de la informació entre altres aspectes. El principal objectiu ha estat centralitzar la informació de manera que tot el personal sanitari treballi amb la mateixa eina provocant que la informació que es genera en una determinada àrea mèdica quedi compartida a la resta del sistema, augmentant així la seva eficàcia i eficiència.

En aquest moment ja està en funcionament les plantes d’hospitalització així com tot el relacionat amb urgències, admissions, consultes externes, infermeria i facturació.

Pel què fa a urgències l’eina permet gestionar informàticament des del registre, les anotacions d’infermeria, l’exploració metge, peticions d’exploracions complementàries, ordres mèdiques, fins la seva alta. I en cas que el pacient sigui ingressat ja connecta directament amb admissions.

A admissions es gestiona tota la parcel•la administrativa dels pacients des del moment de el ingrés fins que es dona l’alta.

Durant l’estada del pacient infermeria compta amb la seva fulla de registre digital on hi ha des de la informació bàsica de seguiment, constants, dades antropomètriques, protocol de dietes, etc. fins la medicació que ha de rebre el pacient proporcionada pel doctor/ a, registre de ordres mèdiques, protocol de compliment de cures i tot el referent a l’estat d’evolució del pacient i procediments que se li estan aplicant.

I finalment la facturació que permet de manera totalment àgil emetre la factura de pacients en règim de hospitalització, urgències o consultes externes.

Aquest esforç ha suposat agilitzar tots els processos d’una banda, eliminar l’ús del paper i millorar l’atenció al pacient donat que el seu estat de salut ha quedat informatitzat des de el inici. Com sempre i respectant la nostra filosofia, continuem treballant per oferir una assistència sanitària integral excel•lent.

Tot el sistema està protegit i no es pot accedir a les dades si no es disposa d’una targeta que porta incorporada un xip amb tot això garantim el compliment del establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LPD).