Atenció al pacient

El departament d’atenció al pacient de la Clínica Bofill recull i gestiona els agraïments, els suggeriments, les queixes i reclamacions referents a les instal·lacions i /o aquells professionals que l'hagin atès o amb els que hagi tingut algun tipus de relació derivada de la seva estada a la clínica.


Reclamacions o suggeriments:

Persones de contacte:

Sra. Maribel Segura

Sra. Assumpció Til

Pot trucar:

 972 20 43 50 i marcar l’extensió 512

Per escrit:

[email protected]

Per a més informació pot trucar al telefon gratuït 900 86 99 73

Atenció al pacient_Clínica Bofill

Així mateix, a continuació l’informem de manera resumida del seus Drets i Deures com a Pacient.

Aquesta carta recull un conjunt d’àmbits que ajuden a sistematitzar els drets i deures dels ciutadans usuaris, de forma que permet aprofundir en la reflexió i potenciar les actuacions amb la finalitat d’avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat en l’atenció sanitària.


Drets

 • Drets relacionats amb la igualtat i la no discriminació de les persones.
 • Drets relacionats amb l’autonomia de la persona.
 • Drets relacionats amb la intimitat i la confidencialitat.
 • Drets relacionats amb la constitució genètica de la persona.
 • Drets relacionats amb la investigació científica.
 • Drets relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció i la protecció de la salut.
 • Drets relacionats amb la informació assistencial i l’accés a la documentació clínica.
 • Drets relacionats amb l’accés a l’atenció sanitària.
 • Drets relacionats amb la informació general sobre els serveis sanitaris i la participació dels usuaris.
 • Drets relacionats amb la qualitat assistencial.

Deures

 • Deure de cuidar la seva salut i responsabilitzar-se d’ella. Aquest deure s’ha d’exigir especialment quan se’n puguin derivar riscos o perjudicis per a la salut d’altres persones.
 • Deure d’utilitzar els recursos, prestacions i drets d’acord amb les seves necessitats de salut i en funció de les disponibilitats del sistema sanitari, amb la finalitat de facilitar l’accés de tots els ciutadans a l’atenció sanitària en condicions d’igualtat efectiva.
 • Deure de complir les prescripcions generals, de naturalesa sanitària, comunes a tota la població, així com les específiques determinades pels serveis sanitaris.
 • Deure de respectar i complir les mesures sanitàries adoptades per a la prevenció de riscos, la proteccióde la salut o la lluita contra les amenaces a la salut pública, com són el tabac, l’alcoholisme i els accidents de trànsit, o les malalties de transmissió susceptibles de ser previngudes mitjançant vacunes o altres mesures preventives, així com col·laborar en la consecució de les seves finalitats.
 • Deure de responsabilitzar-se de l’ús adequat de les prestacions sanitàries ofertes pel sistema sanitari, fonamentalment les farmacèutiques, les complementàries, les d’incapacitat laboral i les de caràcter social.
 • Deure d’utilitzar i gaudir de forma responsable, d’acord amb les normes corresponents, de les instal·lacions i els serveis sanitaris.
 • Deure de mantenir el degut respecte a les normes establertes a cada centre, així com la dignitat personal i professional del personal que presta serveis.
 • Deure de facilitar, de forma lleial i certa, les dades d’identificació i les referents al seu estat físic o sobre la seva salut, que siguin necessàries per al procés assistencial o perraons d’interès general degudament motivades.
 • Deure de firmar el document pertinent, en cas de negar-se a les actuacions sanitàries propostes, especialment en cas de proves diagnòstiques, actuacions preventives i tractaments d’especial rellevància per a la salut del pacient. En aquest document quedarà expressat amb claredat que el pacient ha rebut prou informació sobre les situacions que es puguin derivar i que rebutja el procediment suggerit.

Si desitja ampliar la informació, pot consultar la pàgina web: